Advertentie

Huwelijksfotograaf?

www.defotograaff.nl
huwelijksfotograaf defotograaff.nl


KaartMania


voor

Trouwkaarten
Save the date
Menukaarten
Bedankkaarten
geboortekaarten
eigen ontwerp

Mail ons voor
meer info!

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


Algemeen
• In deze algemene voorwaarden wordt onder KaartMania verstaan; KaartMania, gevestigd te Den Haag.
• In deze algemene voorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan ; De natuurlijke of rechtspersoon t.b.v. wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door KaartMania.

Toepassing
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KaartMania, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met KaartMania anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door KaartMania niet aanvaard.

Wijzigingen
• Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van KaartMania te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.
• KaartMania behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
• Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door KaartMania wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt KaartMania geen verantwoordelijkheid.

Uitvoering
• KaartMania bepaalt de wijze waarop volgens hen de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij hebben de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
• KaartMania is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Prijzen
• De prijzen van KaartMania zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief wijzigingskosten en/of kosten die gepaard gaan met veranderingen in de trouw-, geboorte en of verhuiskaarten.
• De prijzen van KaartMania zijn berekend voor levering af bedrijf KaartMania. Bij levering elders, op verzoek van de wederpartij, zijn hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij.
• Prijs opgave staat vermeld op internet. Onder voorbehoud van typefouten en meerkosten bij persoonlijke wijzigingen.
• Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is KaartMania gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.

Levering
• Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grote schuld zijdens KaartMania , kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
• Vanaf het moment van afzondering van zaken t.b.v. de wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
• Wanneer door KaartMania verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper of wederpartij de zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van KaartMania, staan zij gedurende drie weken tot hen beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor hen rekening en risico. KaartMania heeft na deze periode het recht, ter keuze van KaartMania, hetzijn nakoming van de overeenkomst te vorderen , het zijn deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van KaartMania op schade vergoeding jegens de koper of wederpartij.

Zekerheidsstelling
• KaartMania is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
• Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op de ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft KaartMania het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan KaartMania dan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Betaling
• Kaartmania eist steeds van de wederpartij een betaling voor aflevering. De factuurprijs dient overgemaakt te worden op rekening van KaartMania te Den Haag voor de aflevering van de kaarten.

Wanprestatie van wederpartij
• Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan enig andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan KaartMania verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling terstond op eisbaar.
• De hierboven bedoelde gevallen heeft KaartMania eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijnde van KaartMania dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
• Wanneer KaartMania genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d. ) is KaartMania gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door KaartMania gemaakte kosten, van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde zulks vermeerde met €15,00 aan administratie kosten.

Eigendomsvoorbehoud
• Alle door KaartMania geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van KaartMania, zolang de wederpartij de factuur m.b.t. de geleverde of te leveren zaken, de factureren m.b.t. bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming ( incl. de verschuldigde interessen en buitengerechtelijke kosten van de overkomst niet heeft voldaan.
• Alle ontwerpen gemaakt door KaartMania blijven ten alle tijden eigendom van KaartMania. Tenzij hierover schriftelijke afspraken zijn gemaakt. KaartMania behoudt dan ook het recht om altijd op de achterzijde van de kaart de bedrijfsnaam, www.kaartmania.nl, te vermelden.

Overmacht
• KaartMania is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdig uitvoering van aan KaartMania verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productie proces en anderszins, oorlog, oproer epidemieën, natuurrampen, brand en anderen calamiteiten, transport moeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
• Zodra een hierboven genoemde omstandigheid zich voordoet zal KaartMania daarvan mededeling doen aan de wederpartij. Indien nakoming voor KaartMania tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uivoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
• Indien nakoming door KaartMania blijvend onmogelijk is zal de wederpartij gerechtig zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan KaartMania is meegedeeld en onder de verlichting om van KaartMania van af te nemen en hen te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door KaartMania slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 weken.

Aansprakelijkheid
• Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is KaartMania niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen bij de wederpartij.
• De aansprakelijkheid van KaartMania strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake gaan verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van KaartMania zicht pleegt te verzekeren.
• KaartMania heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van de wederpartij ongedaan te maken. • KaartMania is niet aansprakelijk voor tekstuele fouten in de kaart na goedkeuring van de wederpartij.

Reclames
• Bij aflevering van de zaken erkent de klant de factuur en verklaart daarmede: "akkoord te zijn voor aflevering". Voor aftekening dient de wederpartij eventuele reclames kenbaar te maken op straffe van verlies van al haar toekomende rechten.
• Indien de klacht gegrond blijkt (en tijdig is ingediend) te zijn zal KaartMania alsdan zorgdragen, te zijner keuze voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.

Geschillen
• Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
• Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. Voor zover de berechting van voorgenoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend onwerend berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar KaartMania is gevestigd, tenzij de wederpartij binnen vijf weken, nadat KaartMania zich de wederpartij op onderhevige bepalingen heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.